برنامه جاودانه پيرامون وقف (رادیو معارف)

قسمت زمان پخش
اول ۸:۴۶
دوم ۹:۳۳
سوم ۹:۱۳
چهارم ۹:۳۳
پنجم ۹:۳۳

ششم ۹:۳۸

 

برنامه زمزم احکام پيرامون وقف (رادیو معارف)

قسمت زمان پخش
اول ۳۸:۳۷
دوم ۲۷:۴۵
سوم ۲۸:۳۱
چهارم ۲۹:۲۲
پنجم ۲۷:۳۳
ششم ۲۹:۵۶