نام عنوان تلفن
رحیم یاری مدیرکل موقوفات و مستغلات ۵۱۲۲۸۸۰۱
رضا زمانی مسئول دفتر  ۵۱۲۲۸۸۱۶
امیر قاسمی رئیس اداره شناسایی و توسعه اراضی ۵۱۲۲۸۸۰۳
حسن کریمی رئیس اداره املاک و مستغلات غیر موقوفه ۵۵۹۳۳۰۳۲
طهمورث طهوری رئیس اداره نظارت بر قراردادها ۵۱۲۲۸۸۲۸
سعید صادق زاده مسئول دایره مسکونی ۵۱۲۲۸۸۰۶
حسین نجفی مسئول دایره زراعی ۵۱۲۲۸۸۰۷
محمد نصیری مسئول دایره حقوق عمومی ۵۱۲۲۸۸۰۸
رضا احمدی مسئول دایره موقوفات تجاری ۵۱۲۲۸۸۰۲
علی اسماعیلی مسئول پرتال ۵۱۲۲۸۸۲۱

پست الکترونیکی : moghoofat@abdulazim.com