راه‌های ترويج فرهنگ وقف و نيكوكاری و توسعه‌ی موقوفات در جامعه

تصویر: 
خلاصه: 
نویسنده:ماشاالله كاربخش راوری- دبيرآ.پ. و كارشناس ارشد علوم اجتماعی ، فاطمه تويسركانی راوری- دبير آ.پ كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی/ سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهبنان

تاسیس وقف در حقوق مدنی کنونی ایران و تاثیرآن در شهرها

تصویر: 
خلاصه: 
امین فرجی ملائی - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آزاده عظیمی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم تهران. دکتر احمد پوراحمد - استاد دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران