به موجب وصیّت شخصی به نام مرحوم حاج محمود شش دانگ یک قطعه باغ تحت مالکیت مشارالیه  از نهم ذ یحجه  سال  ۱۳۳۶ هجری قمری بـه عنوان ثلث مـایملک مشارالیه تلقی شــده و بـا وصیّت ایشان به مدّت ۲۰ سال  حبس می‌گردد تا برابر نیّات ایشان عمل شده و به مصرف برسد.

بــا  توجّه به حبس ملک مذکـــور به پلاک ثبتی ۱۳۶۷ به مســـاحت تقریبی ۶۳۰۸ مترمربع   از تاریخ۱۳۴۵/۰۱/۰۱ توســط وصی مشارالیه و اداره اوقـــاف تهـــران به نسبت مســــاوی به اجاره آقای قنبر کریمی  مهرجردی به مــدّت ۹ ســال واگــذار می‌شود  تا ظرف حدّاکثر ۲ سال در ۳۴ قطعه مطابق نظر موجرین احداث  بنا کــرده و به اتمام برساند کـه بناهای احداثی متعلّق به مستأجر بوده و می‌تواند به مستأجر بعدی واگذار نماید که نامبرده با موافقت اداره اوقاف تهــران و متصــدی موقــوفه مقدار ۳۰۰۰ مترمربع آن را به جامعه تعلیمات اســـلامی جهت احــداث مدرسه و مقــدار ۵۰۶  مترمربع آن را به آقــای محسن فخارمنش منتقل و مقدار ۱۳۴۱ مترمربع آن نیز در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و مابقی آن نیز به صورت شارع در تصرّف شهرداری قرار می‌گیرد.

در دو عرصه اوّل ، بنای احداث شده   وجود داشته و تنها بخش باقی مانده که فاقد اعیانی بوده دارای مساحت حدود ۱۱۱۴ متر مربع بوده است.با  توجّه به گذشت مدّت حبس ملک و امکــــان فروش   ملک وراثین صـــاحب ملک ، اقـــدام به  فروش  آن  نموده و آستــان مقدّس خریدار ملک مـــــــوصوف می‌شود  و اسنــــــاد مالکیت پلاک ثبتی ۱۳۶۷ در  سـال‌های ۸۶ و ۸۷  طی پنج مرحله به نام آستان  مقدّس انتقال  می‌گردد.

با توجّه به این که قسمت اخیر الذکر فاقد اعیانی  بوده  و امکان بهره‌برداری  بهتر از آن میسر  بوده تصمیم بر احداث اعیانی مورد نیاز در آن می‌شود.  لذا در سال ۱۳۹۰ درخواست مربوطه به شهرداری ارائه  شده  و در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۸ طی  نامه شماره  ۳۷۲۹۲۴۹ مـــوافقت  شهـــــرداری با احــــداث اعیانی اعــــلام می‌گردد .  که در نهایت  طی صورتجلسه شمــــاره  ۷۵۸۸۱  مـــــورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ با احداث ساختمانی به صورت دو طبقه زیرزمین شامل سالن ورزشی ، سالن مطالعه ، و سایت کامپیوتر و پارکینگ و سرویس بهداشتی و انباری و مشاعات، همکف شامل؛ نمازخانه ، نگهبانی و پارکینگ و پنج طبقه به صورت هتل  موافقت و مجوّز احداث بنا صادر می‌گردد . 

براساس  مجوّز صادره  عملیات  احداث  بنا  آغاز شد  .

در حال حاضر ملک مذکور در ۸ طبقه با ۳۶ اتاق دو تخته و چهار تخته و ظرفیت ۱۰۴ نفر اقامت در شبانه روز و دارای ۴  خط آسانسور به شرح ذیل تبدیل گردیده است.

۱- طبقات دوّم تا پنجم و بـــال جنوبی  طبقه اوّل: سوییت های اقامتی و سالن جلسات

         

۲-بال شمالی طبقه اوّل: رستوران و مجموعه اداری

۲-بال شمالی طبقه اوّل: رستوران و مجموعه اداری

۴-  طبقه اوّل زیر همکف ( ۱-): پارکینگ ، محل آماده‌سازی طبخ رستوران و فضای ورزشی

۵- طبقه زیر همکف ( ۲-): موتورخانه و تأسیسات ، لاندری ( رختشوی خانه ) و انباری ها

در حال حاضر هتل کرامت ری   به آقای امیر حسین قیطانی و خانم مرادی برای مدّت ۳۶ ماه ( سه سال شمسی ) جهت بهره‌برداری تحویل داده شده و نماینده آستان مقدّس بــرای کــنترل  و نظارت در هتل ، حضور مستمر دارند .