نام

عنوان

تلفن

مهدی سلیمی

مدیرکل موقوفات و مستغلات 02151228821

رضا زمانی

مسئول دفتر  02151228816

امیر قاسمی

رئیس اداره شناسایی و توسعه اراضی 02151228803

حسن کریمی

رئیس اداره املاک و مستغلات غیر موقوفه 02155933032

طهمورث طهوری

رئیس اداره نظارت بر قراردادها 02151228828

احسان کائید

مسئول دایره مسکونی 02151228823

علیرضا پیروزفر

مسئول دایره زراعی 02151228807

محسن کلانتری

مسئول دایره حقوق عمومی 02151228817

داود طاهری

مسئول دایره موقوفات تجاری 02151228810

علی اسماعیلی

مسئول پرتال 02151228809

 

پست الکترونیکی:

 moghoofat@abdulazim.com