نام عنوان تلفن
رحیم یاری مدیرکل موقوفات و مستغلات 51228801
رضا زمانی مسئول دفتر  51228816
امیر قاسمی رئیس اداره شناسایی و توسعه اراضی 51228803
حسن کریمی رئیس اداره املاک و مستغلات غیر موقوفه 55933032
طهمورث طهوری رئیس اداره نظارت بر قراردادها 51228828
حمید خانی مسئول دایره مسکونی 51228811
حسین نجفی مسئول دایره زراعی 51228807
جواد حامدی مسئول دایره حقوق عمومی 51228808
رضا احمدی مسئول دایره موقوفات تجاری 51228802
علی اسماعیلی مسئول پرتال 51228809

پست الکترونیکی : moghoofat@abdulazim.com