ردیف

عنوان

زمان

دانلود

مشاهده

۱

وقف آب

۳۴:۲۴

۲

وقف و مدارس علوم دینی

۳۳:۵۰

۳

وقف و میراث فرهنگی

۳۲:۴۸

۴

وقف و کتابخانه

۳۱:۳۶

۵

وقف و محیط زیست

۲۷:۳۱

۶

وقف و درمان

۲۵:۱۸

۷

وقف ومدارس جدید

۲۵:۰۵

۸

موقوفات دکتر محمود افشار

۲۰:۵۸

۹

محله های وقفی

۱۴:۱۳